Module quang SFP-FE-SM13-20KM
Module quang SFP-FE-5531-20KM
Module quang SFP-10G-SM15-40KM
Module quang SFP-10G-DW-80KM
Module quang SFP-FE-SM13-20KM
Module quang SFP-FE-5531-20KM
Module quang SFP-10G-SM15-40KM
Module quang SFP-10G-DW-80KM
Module quang SFP-10G-CW-40KM
Module quang SFP-10G-3327-20KM
Module quang SFP-8G-SM15-40KM
Module quang QSFP-40G-PIR4-2KM

BÁO CHÍ NÓI VỀ CABLEXA VIỆT NAM

Hàng triệu Khách hàng đã và đang sử dụng các sản phẩm Cablexa tại hơn 80 Quốc gia trên toàn cầu