Module quang XFP-SM15-40KM
Module quang XFP-DW-40KM
Module quang XFP-CW-40KM
Module quang XFP-3327-20KM
Module quang XENPAK-SM15-40KM
Module quang XENPAK-DW-40KM
Module quang XENPAK-CW-40KM
Module quang X2-SM15-40KM
Module quang X2-DW-40KM
Module quang X2-CW-40KM
Module quang SFP-T-GE
Module quang SFP-GE-100FX-10KM

BÁO CHÍ NÓI VỀ CABLEXA VIỆT NAM

Hàng triệu Khách hàng đã và đang sử dụng các sản phẩm Cablexa tại hơn 80 Quốc gia trên toàn cầu